ird50MB

فضا 50 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


Email نامحدود


FTP نامحدود


Mysql نامحدود


addon domain نامحدود


park domain نامحدود

ird100MB

فضا 100 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


Email نامحدود


FTP نامحدود


Mysql نامحدود


addon domain نامحدود


park domain نامحدود

ird200MB

فضا 200 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


Email نامحدود


FTP نامحدود


Mysql نامحدود


addon domain نامحدود


park domain نامحدود

ird500MB

فضا 500 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


Email نامحدود


FTP نامحدود


Mysql نامحدود


addon domain نامحدود


park domain نامحدود

ird1000MB

فضا 1000 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


Email نامحدود


FTP نامحدود


Mysql نامحدود


addon domain نامحدود


park domain نامحدود

ird2000MB

فضا 2000 MB


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


Email نامحدود


FTP نامحدود


Mysql نامحدود


addon domain نامحدود


park domain نامحدود